Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

Ý NIỆM BẤT THIỆN CÓ THỂ LÀM CHO SƠN HÀ ĐẠI ĐỊA, CHIÊU CẢM NÊN VÔ SỐ TAI HỌA

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THAM TĂNG TRƯỞNG, QUẢ BÁO Ở ĐÂU? TRONG CÕI NGÃ QUỶ

TÂM THAM TĂNG TRƯỞNG, QUẢ BÁO Ở ĐÂU? TRONG CÕI NGÃ QUỶ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ÁC Ý, SÂN HẬN, KHÔNG ƯA THÍCH. CÁI TỘI NÀY RẤT NẶNG

ÁC Ý, SÂN HẬN, KHÔNG ƯA THÍCH. CÁI TỘI NÀY RẤT NẶNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGÃ MẠN, NGẠO MẠN, MẠN CHÍNH LÀ GỐC CỦA SÂN NHUẾ

NGÃ MẠN, NGẠO MẠN, MẠN CHÍNH LÀ GỐC CỦA SÂN NHUẾ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGU SI, BẦN TIỆN QUÝ VỊ NÓI ĐÁNG THƯƠNG BIẾT BAO

NGU SI, BẦN TIỆN QUÝ VỊ NÓI ĐÁNG THƯƠNG BIẾT BAO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ SAO THAM NGŨ DỤC LỤC TRẦN MÀ ĐỌA ĐỊA NGỤC?

VÌ SAO THAM NGŨ DỤC LỤC TRẦN MÀ ĐỌA ĐỊA NGỤC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGŨ DỤC LỤC TRẦN LÀ THÔ NHẤT TRONG CÁC TƯỚNG THÔ

NGŨ DỤC LỤC TRẦN LÀ THÔ NHẤT TRONG CÁC TƯỚNG THÔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ÁI LÀ THAM ÁI, LÀ TỘI GỐC CỦA PHIỀN NÃO

ÁI LÀ THAM ÁI, LÀ TỘI GỐC CỦA PHIỀN NÃO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không