Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

Ý NIỆM BẤT THIỆN CÓ THỂ LÀM CHO SƠN HÀ ĐẠI ĐỊA, CHIÊU CẢM NÊN VÔ SỐ TAI HỌA

VÌ SAO KHÔNG CHỊU BUÔNG XẢ? VÌ NGU SI

VÌ SAO KHÔNG CHỊU BUÔNG XẢ? VÌ NGU SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁ MÊ KHAI NGỘ LÀ NHÂN, QUẢ BÁO LÀ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

PHÁ MÊ KHAI NGỘ LÀ NHÂN, QUẢ BÁO LÀ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG CÓ THAM SÂN SI THÌ CÁI THIỆN ĐÓ MỚI LÀ CHÂN THIỆN

KHÔNG CÓ THAM SÂN SI THÌ CÁI THIỆN ĐÓ MỚI LÀ CHÂN THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GỐC RỄ CỦA PHIỀN NÃO LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI

GỐC RỄ CỦA PHIỀN NÃO LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM SÂN SI KHÔNG CÒN, BỆNH LÀNH, THUỐC KHÔNG CẦN NỮA

THAM SÂN SI KHÔNG CÒN, BỆNH LÀNH, THUỐC KHÔNG CẦN NỮA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG HIỂU NHÂN QUẢ BÁO ỨNG, CUỘC SỐNG RẤT KHỔ

KHÔNG HIỂU NHÂN QUẢ BÁO ỨNG, CUỘC SỐNG RẤT KHỔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không