Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

* TỰ TƯ TỰ LỢI, THAM SÂN SI MẠN LÀ GỐC CỦA ÁC NGHIỆP

* CHÁNH NIỆM KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

* CHÁNH NIỆM KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* PHẢI TỪ BUÔNG XẢ TỰ TƯ TỰ LỢI MÀ VÀO CỬA

* PHẢI TỪ BUÔNG XẢ TỰ TƯ TỰ LỢI MÀ VÀO CỬA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* THAM, SÂN, SI HIỆN BA ÁC ĐẠO

* THAM, SÂN, SI HIỆN BA ÁC ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* HỄ CÒN TỰ TƯ TỰ LỢI LÀ CHƯA CHUYỂN ĐƯỢC

* HỄ CÒN TỰ TƯ TỰ LỢI LÀ CHƯA CHUYỂN ĐƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* OÁN TRÁCH SINH RA TỪ TÂM TỰ TƯ

* OÁN TRÁCH SINH RA TỪ TÂM TỰ TƯ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

* NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

* NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không