Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

* TỰ MÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI VẬN MỆNH

* LIỄU PHÀM TỨ HUẤN TU ĐỨC - TÍCH PHƯỚC CẢI TẠO VẬN MỆNH

* LIỄU PHÀM TỨ HUẤN TU ĐỨC - TÍCH PHƯỚC CẢI TẠO VẬN MỆNH

Tác giả: Cư Sĩ Viên Liễu Phàm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 6
* THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN HỘI BIÊN

* THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN HỘI BIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân
Việt dịch: Cư Sĩ Vô Tri

Số bài: 2
* CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN

* CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 2
* ĐỆ TỬ QUY

* ĐỆ TỬ QUY

Tác giả: Lý Dục Tú
Việt dịch: Tống Như Cương

Số bài: 8
* THIỀN SƯ VÂN CỐC DẠY ÔNG TA THAY ĐỔI VẬN MỆNH

* THIỀN SƯ VÂN CỐC DẠY ÔNG TA THAY ĐỔI VẬN MỆNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* TRÍ TUỆ CÓ THỂ CẢI TẠO VẬN MẠNG CỦA BẠN

* TRÍ TUỆ CÓ THỂ CẢI TẠO VẬN MẠNG CỦA BẠN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không