Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

✯ TÂM THANH TỊNH THÌ TỰ NHIÊN CÓ CẢM ỨNG

✯ ĐỊNH CHẲNG XEN TẠP, SẼ CÓ CẢM ỨNG

✯ ĐỊNH CHẲNG XEN TẠP, SẼ CÓ CẢM ỨNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ MỤC ĐÍCH TRÌ GIỚI LÀ ĐƯỢC TÂM THANH TỊNH

✯ MỤC ĐÍCH TRÌ GIỚI LÀ ĐƯỢC TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ TÂM THANH TỊNH LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÍNH CHÚNG TA

✯ TÂM THANH TỊNH LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÍNH CHÚNG TA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không