Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

❀ TRONG ÁC NGHIỆP QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NGHIỆP SÁT SANH

❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 143
❀ CHẲNG SÁT SANH LÀ NHÂN, NHÂN ÁI

❀ CHẲNG SÁT SANH LÀ NHÂN, NHÂN ÁI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TRÚC SONG TÙY BÚT - TẬP MƯỜI - VÌ CHA MẸ MÀ SÁT SINH

❀ TRÚC SONG TÙY BÚT - TẬP MƯỜI - VÌ CHA MẸ MÀ SÁT SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì 
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

❀ TRÚC SONG TÙY BÚT - TẬP MỘT TRĂM SÁU MƯƠI HAI - MẶC LỤA ĂN THỊT

❀ TRÚC SONG TÙY BÚT - TẬP MỘT TRĂM SÁU MƯƠI HAI - MẶC LỤA ĂN THỊT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì 
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

❀ TRÚC SONG TÙY BÚT - TẬP BA TRĂM SÁU MƯƠI BẢY - CON NGƯỜI CHẲNG NÊN ĂN THỊT CHÚNG SINH

❀ TRÚC SONG TÙY BÚT - TẬP BA TRĂM SÁU MƯƠI BẢY - CON NGƯỜI CHẲNG NÊN ĂN THỊT CHÚNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì 
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

❀ ĂN THỊT TỨC LÀ ĂN NGƯỜI

❀ ĂN THỊT TỨC LÀ ĂN NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

❀ ĂN THỊT THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN CHẤT ÐỘC VẬY!

❀ ĂN THỊT THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN CHẤT ÐỘC VẬY!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

❀ NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

❀ NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

❀ ĂN THỊT LÀ NGUỒN GỐC CỦA TAI KIẾP!

❀ ĂN THỊT LÀ NGUỒN GỐC CỦA TAI KIẾP!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

❀ QUẢ BÁO SÁT SANH

❀ QUẢ BÁO SÁT SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa