Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

TRÁI NGƯỢC VỚI TỰ TÁNH VÀ TÁNH ĐỨC THÌ TAI HỌA SẼ ẬP ĐẾN

BUÔNG TẬP KHÍ PHIỀN NÃO XUỐNG, TÁNH ĐỨC SẼ TRỞ LẠI

BUÔNG TẬP KHÍ PHIỀN NÃO XUỐNG, TÁNH ĐỨC SẼ TRỞ LẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO Ô NHIỄM

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO Ô NHIỄM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ THƯỜNG THIỆN CÓ THIỆN BÁO, ÁC CÓ ÁC BÁO

NHÂN QUẢ THƯỜNG THIỆN CÓ THIỆN BÁO, ÁC CÓ ÁC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC LÀ QUẢ BÁO, ĐỨC LÀ NHÂN CỦA PHƯỚC

PHƯỚC LÀ QUẢ BÁO, ĐỨC LÀ NHÂN CỦA PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

A DI ĐÀ PHẬT LÀ DANH HIỆU CỦA TỰ TÁNH

A DI ĐÀ PHẬT LÀ DANH HIỆU CỦA TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không