Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

TRÁI NGƯỢC VỚI TỰ TÁNH VÀ TÁNH ĐỨC THÌ TAI HỌA SẼ ẬP ĐẾN

TỰ TÁNH GIÁC LÀ ĐỆ NHẤT NGHĨA KHÔNG

TỰ TÁNH GIÁC LÀ ĐỆ NHẤT NGHĨA KHÔNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KINH PHẬT CHẲNG CÓ Ý NGHĨA LÀ LƯU XUẤT TỪ TỰ TÁNH

KINH PHẬT CHẲNG CÓ Ý NGHĨA LÀ LƯU XUẤT TỪ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP DẠY HỌC LÀ DẠY CHÚNG TA TRỞ VỀ TỰ TÁNH

PHẬT PHÁP DẠY HỌC LÀ DẠY CHÚNG TA TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ Y BÁO CỦA PHẬT A DI ĐÀ

TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ Y BÁO CỦA PHẬT A DI ĐÀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIẤU PHÁP SẼ BỊ QUẢ BÁO NGU SI

GIẤU PHÁP SẼ BỊ QUẢ BÁO NGU SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÓ CHÍNH LÀ MINH ĐỨC Ở TRONG TỰ TÁNH

ĐÓ CHÍNH LÀ MINH ĐỨC Ở TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN NHƯ THẾ NÀO THÌ QUẢ BÁO NHƯ THẾ ĐÓ

NHÂN NHƯ THẾ NÀO THÌ QUẢ BÁO NHƯ THẾ ĐÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BÌNH THƯỜNG CHÚNG TA ĐỀU TIN NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

BÌNH THƯỜNG CHÚNG TA ĐỀU TIN NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không