Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

* THIỆN LỚN LÀ NHÂN VÀO, CÀNG GẤP ĐÔI LÊN, CỨ MÃI NHƯ THẾ VẬN MỆNH SẼ ĐỔI

* LIỄU PHÀM TỨ HUẤN TU ĐỨC - TÍCH PHƯỚC CẢI TẠO VẬN MỆNH

* LIỄU PHÀM TỨ HUẤN TU ĐỨC - TÍCH PHƯỚC CẢI TẠO VẬN MỆNH

Tác giả: Cư Sĩ Viên Liễu Phàm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 6
* THỌ KHANG BẢO GIÁM

* THỌ KHANG BẢO GIÁM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 28
* CHÍNH TÔI VÀO CỬA LÀ TỪ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

* CHÍNH TÔI VÀO CỬA LÀ TỪ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* ĐÃ THAY ĐỔI ĐƯỢC VẬN MẠNG CỦA CHÍNH MÌNH

* ĐÃ THAY ĐỔI ĐƯỢC VẬN MẠNG CỦA CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không