Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

* THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO LÀ ĐẠI GIỚI CĂN BẢN CỦA PHẬT GIÁO

* ĐEM MƯỜI ÁC, CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

* ĐEM MƯỜI ÁC, CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

* KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường
Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành