Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

TẤT CẢ ĐỀU TỪ ÁI TÂM SINH RA VÀ TRƯỞNG THÀNH

BỐN LOẠI TỪ BI

BỐN LOẠI TỪ BI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐỐI NHÂN XỬ THẾ PHẢI CHÂN THÀNH TỪ BI

ĐỐI NHÂN XỬ THẾ PHẢI CHÂN THÀNH TỪ BI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TRƯỚC CHỮ ÁI THÊM VÀO CHỮ BÁC NGHĨA LÀ TỪ BI

TRƯỚC CHỮ ÁI THÊM VÀO CHỮ BÁC NGHĨA LÀ TỪ BI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TỪ BI HỶ XẢ ĐỐI TRỊ TÂM ĐỘC

TỪ BI HỶ XẢ ĐỐI TRỊ TÂM ĐỘC

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

XIN HÃY YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA ĐỘNG VẬT

XIN HÃY YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA ĐỘNG VẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VẪN LÀ MỘT ĐÁP ÁN TÂM TỪ BI KHÔNG ĐỦ

VẪN LÀ MỘT ĐÁP ÁN TÂM TỪ BI KHÔNG ĐỦ

Giảng giải: Pháp Sư Thái Lễ Húc

TỪ BI HỶ XẢ LÀ CƠ BẢN TU ĐẠO

TỪ BI HỶ XẢ LÀ CƠ BẢN TU ĐẠO

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

TỪ BI ĐƯỢC LƯU XUẤT RA TỪ TỰ TÁNH

TỪ BI ĐƯỢC LƯU XUẤT RA TỪ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không