Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

TẤT CẢ ĐỀU TỪ ÁI TÂM SINH RA VÀ TRƯỞNG THÀNH

TÂM YÊU THƯƠNG TU BẰNG CÁCH NÀO?

TÂM YÊU THƯƠNG TU BẰNG CÁCH NÀO?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TỪ BI DO ĐÂU MÀ CÓ? DO TRÍ HUỆ MÀ CÓ

TỪ BI DO ĐÂU MÀ CÓ? DO TRÍ HUỆ MÀ CÓ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÂM ĐẠI TỪ BI ĐÃ QUÊN CÁI TA

TÂM ĐẠI TỪ BI ĐÃ QUÊN CÁI TA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không