Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

* TẠO THẬP ÁC THÌ ÁC BÁO SẼ ĐẾN, TAI HOẠ GIÁNG XUỐNG

* NGHIỆP BẤT THIỆN, NHƯ ĐẠI THIÊN TAI GIÁNG XUỐNG

* NGHIỆP BẤT THIỆN, NHƯ ĐẠI THIÊN TAI GIÁNG XUỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

* NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa