Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

* TÁNH ĐỨC TRONG TỰ TÁNH LÀ VÔ LƯỢNG PHƯỚC BÁO

* MINH ĐỨC LÀ THỂ, LÀ TỰ TÁNH

* MINH ĐỨC LÀ THỂ, LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* NÀO NGỜ TỰ TÁNH, VỐN TỰ THANH TỊNH

* NÀO NGỜ TỰ TÁNH, VỐN TỰ THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* NÓ TRỞ VỀ THƯỜNG TỊNH QUANG, TRỞ VỀ TỰ TÁNH

* NÓ TRỞ VỀ THƯỜNG TỊNH QUANG, TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* SỰ BUÔNG BỎ NÀY TRỞ VỀ TỰ TÁNH

* SỰ BUÔNG BỎ NÀY TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* TẠI VÌ SAO? TỪ TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

* TẠI VÌ SAO? TỪ TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* TÂM CỦA VẠN PHÁP LÀ GÌ? LÀ TỰ TÁNH

* TÂM CỦA VẠN PHÁP LÀ GÌ? LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không