Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

* TÁNH ĐỨC LÀ THỨ VỐN SẴN CÓ NHƯNG BỊ MÊ MẤT, CẦN PHẢI KHÔI PHỤC

* ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC CỦA TỰ TÁNH

* ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC CỦA TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO Ô NHIỄM

* ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO Ô NHIỄM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không