Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

TÂM BÌNH KHÍ HOÀ TAI NẠN SẼ TỰ DỨT

NHẬN THỨC LẠI VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA

NHẬN THỨC LẠI VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA

Giảng giải: Thầy Trần Đại Huệ

LỤC HÒA LỤC ĐỘ

LỤC HÒA LỤC ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BÌNH ĐẲNG VỚI PHẬT, ĐÂY GỌI LÀ ĐỐN

BÌNH ĐẲNG VỚI PHẬT, ĐÂY GỌI LÀ ĐỐN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VĨNH VIỄN KHÔNG RỜI THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

VĨNH VIỄN KHÔNG RỜI THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHIẾN CHO THẾ GIAN PHỔ BIẾN, BÌNH ĐẲNG, GIÁC NGỘ

KHIẾN CHO THẾ GIAN PHỔ BIẾN, BÌNH ĐẲNG, GIÁC NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CÓ BÌNH ĐẲNG RỒI MỚI CÓ HÀI HÒA

CÓ BÌNH ĐẲNG RỒI MỚI CÓ HÀI HÒA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐÂY LÀ GIẢI THÍCH CHÂN THẬT VỀ PHÁP BÌNH ĐẲNG

ĐÂY LÀ GIẢI THÍCH CHÂN THẬT VỀ PHÁP BÌNH ĐẲNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không