Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

TÂM BÌNH KHÍ HOÀ TAI NẠN SẼ TỰ DỨT

TÂM THANH TỊNH, TÂM BÌNH ĐẲNG, TÂM GIÁC

TÂM THANH TỊNH, TÂM BÌNH ĐẲNG, TÂM GIÁC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÂM THANH TỊNH, TÂM BÌNH ĐẲNG, TÂM GIÁC

TÂM THANH TỊNH, TÂM BÌNH ĐẲNG, TÂM GIÁC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẦU CON, SANH CON VÀ DẠY CON

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẦU CON, SANH CON VÀ DẠY CON

Giảng giải: Thầy Trần Đại Huệ

Số bài: 2
NHẬN THỨC LẠI VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA

NHẬN THỨC LẠI VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA

Giảng giải: Thầy Trần Đại Huệ

LỤC HÒA LỤC ĐỘ

LỤC HÒA LỤC ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

DĨ HÒA VI QUÝ BẮT ĐẦU LÀM TỪ TÂM

DĨ HÒA VI QUÝ BẮT ĐẦU LÀM TỪ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHIẾN CHO THẾ GIAN PHỔ BIẾN, BÌNH ĐẲNG, GIÁC NGỘ

KHIẾN CHO THẾ GIAN PHỔ BIẾN, BÌNH ĐẲNG, GIÁC NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BÌNH ĐẲNG LÀ PHÁP BẢO, CHÁNH GIÁC LÀ PHẬT BẢO

BÌNH ĐẲNG LÀ PHÁP BẢO, CHÁNH GIÁC LÀ PHẬT BẢO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không