Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

TÂM BÌNH KHÍ HOÀ TAI NẠN SẼ TỰ DỨT

KHÔNG THẤU TRIỆT CHÂN TƯỚNG, RẤT KHÓ QUAY ĐẦU

KHÔNG THẤU TRIỆT CHÂN TƯỚNG, RẤT KHÓ QUAY ĐẦU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CHUNG SỐNG HOÀ BÌNH, ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG

CHUNG SỐNG HOÀ BÌNH, ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ 

TÂM THANH TỊNH KHỞI LÊN TÁC DỤNG CHÍNH LÀ TRÍ TUỆ

TÂM THANH TỊNH KHỞI LÊN TÁC DỤNG CHÍNH LÀ TRÍ TUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÂM BÌNH ĐẲNG CÚNG DƯỜNG

TÂM BÌNH ĐẲNG CÚNG DƯỜNG

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

 ĐÂY MỚI GỌI LÀ THẬT SỰ QUAY ĐẦU

ĐÂY MỚI GỌI LÀ THẬT SỰ QUAY ĐẦU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

HỌC GÌ CŨNG ĐỀU CẦN TÂM THANH TỊNH

HỌC GÌ CŨNG ĐỀU CẦN TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LẬP TỨC QUAY ĐẦU, TAI NẠN SẼ TỪ TỪ HOÁ GIẢI

LẬP TỨC QUAY ĐẦU, TAI NẠN SẼ TỪ TỪ HOÁ GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

HUỆ TÂM AN PHÁP THƯỜNG GỌI LÀ NHẪN

HUỆ TÂM AN PHÁP THƯỜNG GỌI LÀ NHẪN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không