Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

❀ QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

❀ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI

❀ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 18
❀ HỎI ĐÁP VỀ PHÁ THAI VÀ VONG LINH THAI NHI

❀ HỎI ĐÁP VỀ PHÁ THAI VÀ VONG LINH THAI NHI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

❀ ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN - TẬP BA TRĂM SÁU MƯƠI HAI - KHUYÊN THIÊU HUỶ DÂM THƯ

❀ ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN - TẬP BA TRĂM SÁU MƯƠI HAI - KHUYÊN THIÊU HUỶ DÂM THƯ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ BÀI VĂN KHUYÊN BẢO SĨ TỬ KIÊNG DÂM

❀ BÀI VĂN KHUYÊN BẢO SĨ TỬ KIÊNG DÂM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang