Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

* PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÚNG TA THỰC HÀNH THEO SỰ GIÁO DỤC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC

* GIỮ TÂM HẬU ĐẠO NHẤT ĐỊNH CÓ HẬU PHƯỚC

* GIỮ TÂM HẬU ĐẠO NHẤT ĐỊNH CÓ HẬU PHƯỚC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* THẾ GIAN NGƯỜI NÀO CÓ PHƯỚC NHẤT?

* THẾ GIAN NGƯỜI NÀO CÓ PHƯỚC NHẤT?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* TÍCH PHƯỚC TU ĐỨC, BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU VẬY?

* TÍCH PHƯỚC TU ĐỨC, BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU VẬY?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* THIỆT THÒI MỚI LÀ PHƯỚC BÁU CHÂN THẬT

* THIỆT THÒI MỚI LÀ PHƯỚC BÁU CHÂN THẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không