Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

PHƯỚC ĐỨC LÀ BUÔNG BỎ ĐƯỢC, THIỆN CĂN LÀ NHÌN THẤU SUỐT