Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

❀ PHÓNG SINH ĐỂ TRẢ NỢ SỰ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

❀ ĐÂY LÀ THUỘC VỀ BỐ THÍ VÔ UÝ

❀ ĐÂY LÀ THUỘC VỀ BỐ THÍ VÔ UÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH

❀ CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân

Số bài: 13
❀ ẤN QUANG PHÁP SƯ GIA ĐÌNH GIÁO DỤC PHÁP NGỮ - TẬP MƯỜI CHÍN - MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

❀ ẤN QUANG PHÁP SƯ GIA ĐÌNH GIÁO DỤC PHÁP NGỮ - TẬP MƯỜI CHÍN - MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ THƯỢNG HẢI HỘ QUỐC TỨC TAI PHÁP NGỮ - TẬP MƯỜI NĂM - SỚ TRÙNG TU AO PHÓNG SANH CHÙA CỰC LẠC Ở NAM TẦM

❀ THƯỢNG HẢI HỘ QUỐC TỨC TAI PHÁP NGỮ - TẬP MƯỜI NĂM - SỚ TRÙNG TU AO PHÓNG SANH CHÙA CỰC LẠC Ở NAM TẦM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Liên Hương

❀ TRÚC SONG TÙY BÚT - TẬP HAI TRĂM LẺ TÁM -  AO PHÓNG SINH

❀ TRÚC SONG TÙY BÚT - TẬP HAI TRĂM LẺ TÁM - AO PHÓNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì 
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

❀ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP HAI TRĂM LẺ CHÍN - ĐẠO LÝ PHÓNG SINH RẤT SÂU

❀ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP HAI TRĂM LẺ CHÍN - ĐẠO LÝ PHÓNG SINH RẤT SÂU

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

❀ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH -  TẬP HAI TRĂM MƯỜI - KHÔNG GIẾT HẠI, PHÓNG SINH. VIỆC ĐƠN GIẢN, LÝ LẠI SÂU

❀ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP HAI TRĂM MƯỜI - KHÔNG GIẾT HẠI, PHÓNG SINH. VIỆC ĐƠN GIẢN, LÝ LẠI SÂU

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

❀ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP HAI TRĂM MƯỜI CHÍN - PHÓNG SINH ĐỀN LẠI NỢ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

❀ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP HAI TRĂM MƯỜI CHÍN - PHÓNG SINH ĐỀN LẠI NỢ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

❀ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH -  TẬP MỘT TRĂM - ĂN CHAY, PHÓNG SINH

❀ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM - ĂN CHAY, PHÓNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh