Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

ĐỨC PHẬT GIÁO DỤC CHÚNG TA VỀ LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC