Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

ĐỨC PHẬT GIÁO DỤC CHÚNG TA VỀ LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT  BỔN NGUYỆN

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

Số bài: 14
PHẬT THUYẾT KINH SÁU ĐIỀU THIẾT YẾU CHO BÀ LÃO

PHẬT THUYẾT KINH SÁU ĐIỀU THIẾT YẾU CHO BÀ LÃO

Hán dịch: Ngài Cầu Na Bạt Đà La, Lưu Tống
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH HIỀN NHÂN

KINH HIỀN NHÂN

Hán dịch: Ngài Ngô Nguyệt Chi
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Hành Trụ

Số bài: 5
KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

Đọc tụng: Thượng Tọa Thích Huệ Duyên

KINH VU LAN BÁO HIẾU

KINH VU LAN BÁO HIẾU

Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

Hán dịch: Cù Đàm Pháp Trí quận Dương Xuyên, đời Tuỳ
Việt dịch: Sa Môn Thích Tuệ Thông

KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

Việt dịch: Sa Môn Thích Nhật Từ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

Việt dịch: Thích Trung Quán

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Hán dịch: Đời Tống, Tây Thiên Trung Ấn Độ, Sa Môn Thiên Tức Tai
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG TRÍ ĐỘ

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiền Tâm

KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ LAI NHÂN QUẢ

KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ LAI NHÂN QUẢ

Hán dịch: Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TÁM DANH HIỆU CÁT TƯỜNG CỦA CHƯ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH TÁM DANH HIỆU CÁT TƯỜNG CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Ngài Lương Tăng Già Bà La
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH CÔNG ĐỨC CỦA TAM QUY, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

KINH CÔNG ĐỨC CỦA TAM QUY, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG LAI BIẾN ĐỔI

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG LAI BIẾN ĐỔI

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, đời Tây Tấn
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

KINH PHƯỚC ĐỨC

KINH PHƯỚC ĐỨC

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh

KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, đời Đại Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

Số bài: 18
KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU

KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ