Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

ĐỨC PHẬT GIÁO DỤC CHÚNG TA VỀ LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Chính Tiến

Số bài: 10
KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Hán dịch: Sa Môn Thiên Tức Tai, Đời Tống, Tây Thiên Trung Ấn Độ,
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chánh Lạc

KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Ba Ly, Đời Đường, nước Kế Tân
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Thông

KINH PHÁP CÚ

KINH PHÁP CÚ

Hán dịch: Sa Môn Pháp Cự và Pháp Lập
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Châu

Số bài: 27
KINH NHÂN QUẢ

KINH NHÂN QUẢ

Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Trí Hải

KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP

KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP

Hán dịch: Ngài Xà Na Quật Đa, đời Tuỳ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 61
KINH ĐỨC PHẬT NÓI VỀ HƯƠNG GIỚI ĐỨC

KINH ĐỨC PHẬT NÓI VỀ HƯƠNG GIỚI ĐỨC

Hán dịch: Ngài Trúc Đàm Vô Lan, Đông Tấn
Việt dịch: Huyền Thanh

KINH PHƯỚC ĐỨC

KINH PHƯỚC ĐỨC

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

KINH HIỀN NHÂN

KINH HIỀN NHÂN

Hán văn: Ngô Nguyệt Chi Hán
Việt dịch: Thích Hành Trụ

KINH  THAM ÁI LÀ NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ

KINH THAM ÁI LÀ NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG

KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH THÍ DỤ

KINH THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, đời Đường
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH DỤC

KINH DỤC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Ðà La, đời Tống
Việt dịch: Thích Ðức Thắng.
Hiệu đính và Chú thích: Thích Tuệ Sỹ

KINH TÁM ĐỨC CỦA BIỂN

KINH TÁM ĐỨC CỦA BIỂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tấn
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

KINH BUÔNG BỎ ÂN ÁI

KINH BUÔNG BỎ ÂN ÁI

Jarà Sutta
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh