Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

✯ NHÌN THẤU LÀ TRÍ HUỆ, BUÔNG XUỐNG LÀ CÔNG PHU

✯ NỖ LỰC CŨNG KHÔNG ĐƯỢC, PHẢI BUÔNG BỎ

✯ NỖ LỰC CŨNG KHÔNG ĐƯỢC, PHẢI BUÔNG BỎ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ BUÔNG XẢ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

✯ BUÔNG XẢ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

✯ BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TUỲ THUẬN TỰ NHIÊN

✯ BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TUỲ THUẬN TỰ NHIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ PHÁP CÒN BUÔNG XẢ, HÀ HUỐNG PHI PHÁP

✯ PHÁP CÒN BUÔNG XẢ, HÀ HUỐNG PHI PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ VẤN ĐỀ LÀ CÓ THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC HAY KHÔNG?

✯ VẤN ĐỀ LÀ CÓ THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC HAY KHÔNG?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ BUÔNG BỎ HƯ VỌNG THÌ CHÂN THẬT XUẤT HIỆN

✯ BUÔNG BỎ HƯ VỌNG THÌ CHÂN THẬT XUẤT HIỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ, PHẢI LÀM SAO?

✯ KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ, PHẢI LÀM SAO?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không