Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

❀ NHÂN QUẢ CỦA VIỆC SÁT SANH VÀ ĂN THỊT CHÚNG SANH

❀ GIẾT CHA MẸ LÀ TỘI LỚN NHẤT

❀ GIẾT CHA MẸ LÀ TỘI LỚN NHẤT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TỘI GIẾT CHA, GIẾT MẸ, GIẾT A LA HÁN

❀ TỘI GIẾT CHA, GIẾT MẸ, GIẾT A LA HÁN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ CHẲNG SÁT SANH LÀ NHÂN, NHÂN ÁI

❀ CHẲNG SÁT SANH LÀ NHÂN, NHÂN ÁI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN TU ĐỨC - TÍCH PHƯỚC CẢI TẠO VẬN MỆNH

❀ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN TU ĐỨC - TÍCH PHƯỚC CẢI TẠO VẬN MỆNH

Tác giả: Cư Sĩ Viên Liễu Phàm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 6
❀ THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN HỘI BIÊN

❀ THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN HỘI BIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân
Việt dịch: Cư Sĩ Vô Tri

Số bài: 2
❀ CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN

❀ CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 58
❀ ĐỆ TỬ QUY

❀ ĐỆ TỬ QUY

Tác giả: Lý Dục Tú
Việt dịch: Tống Như Cương

Số bài: 8
❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 143
❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 392
❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 113
❀ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

❀ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường
Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❀ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - QUẢ BÁO SÁT SANH

❀ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - QUẢ BÁO SÁT SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường
Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❀ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM TÁM MƯƠI BA - ĂN THỊT BẰNG VỚI TỘI GIẾT HẠI

❀ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM TÁM MƯƠI BA - ĂN THỊT BẰNG VỚI TỘI GIẾT HẠI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh