Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

❀ NGUỒN GỐC CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

❀ CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

❀ CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 8
❀ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

❀ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 7
❀ THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

❀ THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TÁC HẠI CỦA VIỆC PHÓNG TÚNG TÌNH DỤC ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI HIỆN NAY

❀ TÁC HẠI CỦA VIỆC PHÓNG TÚNG TÌNH DỤC ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI HIỆN NAY

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 143
❀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÀNG PHỤC DÂM DỤC

❀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÀNG PHỤC DÂM DỤC

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

❀ THỌ KHANG BẢO GIÁM

❀ THỌ KHANG BẢO GIÁM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 29
❀ ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ

❀ ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 69
❀ KHUYÊN THIÊU HUỶ DÂM THƯ

❀ KHUYÊN THIÊU HUỶ DÂM THƯ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

❀ ĐỌC DÂM THƯ CÓ NĂM ĐIỀU HẠI

❀ ĐỌC DÂM THƯ CÓ NĂM ĐIỀU HẠI

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

❀ TƯỚNG TRẠNG, NGUYÊN NHÂN  CỦA DÂM VÀ SÁT

❀ TƯỚNG TRẠNG, NGUYÊN NHÂN CỦA DÂM VÀ SÁT

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

❀ HÀNG PHỤC TÂM DÂM DỤC LẠI

❀ HÀNG PHỤC TÂM DÂM DỤC LẠI

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng