Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

NGƯỜI XƯA DẠY TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ

NGƯỜI XƯA NÓI TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ

NGƯỜI XƯA NÓI TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI ĐOAN CHÁNH TÂM NIỆM, NÊN THIÊN TAI KHÔNG CÒN

NGƯỜI ĐOAN CHÁNH TÂM NIỆM, NÊN THIÊN TAI KHÔNG CÒN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ NGUYÊN NHÂN CHIÊU ĐẾN THIÊN TAI NHÂN HỌA!

ĐÂY LÀ NGUYÊN NHÂN CHIÊU ĐẾN THIÊN TAI NHÂN HỌA!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không