Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

❀ NGƯỜI TU ĐƯỢC NGŨ GIỚI, THẬP THIỆN MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC THÂN NGƯỜI

❀ TRÙNG ĐÍNH TÂY PHƯƠNG CÔNG CỨ - TẬP NĂM MƯƠI NĂM - LƯỢC GIẢI VỀ NĂM GIỚI

❀ TRÙNG ĐÍNH TÂY PHƯƠNG CÔNG CỨ - TẬP NĂM MƯƠI NĂM - LƯỢC GIẢI VỀ NĂM GIỚI

Giám định: Đại Sư Ấn Quang 
Biên thuật: Pháp Sư Đạt Nhân
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ TÁM ÐỨC TÍNH CĂN BẢN LÀM NGƯỜI

❀ TÁM ÐỨC TÍNH CĂN BẢN LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

❀ QUÝ VỊ NÓI NGŨ GIỚI CÓ ĐỔI ĐƯỢC HAY KHÔNG?

❀ QUÝ VỊ NÓI NGŨ GIỚI CÓ ĐỔI ĐƯỢC HAY KHÔNG?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

❀ NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa