Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

* NGƯỜI NÀY CÓ TRÍ TUỆ, CÓ PHƯỚC ĐỨC SẼ THAY ĐỔI ĐƯỢC VẬN MỆNH

* KHÔNG CÓ TRÍ TUỆ MỚI LÀ KHỔ NẠN CHÂN THẬT

* KHÔNG CÓ TRÍ TUỆ MỚI LÀ KHỔ NẠN CHÂN THẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* QUẢ BÁO CỦA PHÁP BỐ THÍ LÀ KHAI TRÍ TUỆ

* QUẢ BÁO CỦA PHÁP BỐ THÍ LÀ KHAI TRÍ TUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* ĐẠO PHƯỚC ĐỨC ĐOẠN TÓC PHIỀN NÃO

* ĐẠO PHƯỚC ĐỨC ĐOẠN TÓC PHIỀN NÃO

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa