Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

* MỘT NIỆM THIỆN KHỞI LÊN THÌ THIÊN THẦN ỦNG HỘ, MỘT NIỆM ÁC KHỞI LÊN LÀ YÊU MA QUỶ QUÁI VÂY QUANH

* THAM SÂN SI MẠN THÌ HIỆN RA YÊU MA QUỶ QUÁI

* THAM SÂN SI MẠN THÌ HIỆN RA YÊU MA QUỶ QUÁI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* THIÊN MA, THẦN MA, QUỶ MA, NGƯỜI MA

* THIÊN MA, THẦN MA, QUỶ MA, NGƯỜI MA

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

* MA VƯƠNG CŨNG PHẢI GIỮ QUY CỦ

* MA VƯƠNG CŨNG PHẢI GIỮ QUY CỦ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

* QUÝ VỊ MUỐN BIẾT QUỶ LÀ GÌ KHÔNG?

* QUÝ VỊ MUỐN BIẾT QUỶ LÀ GÌ KHÔNG?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

* CON CHÁU CỦA MA VƯƠNG

* CON CHÁU CỦA MA VƯƠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

* NGẨNG ĐẦU BA THƯỚC CÓ THẦN LINH

* NGẨNG ĐẦU BA THƯỚC CÓ THẦN LINH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* NGŨ QUỶ PHÁ NHÀ

* NGŨ QUỶ PHÁ NHÀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa