Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC LÀ TÁNH ĐỨC MÀ TỰ TÁNH VỐN CÓ

TỰ TÁNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ HIỆN CÓ THỂ SANH

TỰ TÁNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ HIỆN CÓ THỂ SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TRONG TỰ TÁNH VỐN CÓ TRÍ HUỆ

TRONG TỰ TÁNH VỐN CÓ TRÍ HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN TỰ TRỌN ĐỦ

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN TỰ TRỌN ĐỦ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG GIAO ĐỘNG

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG GIAO ĐỘNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VÌ SAO VẬY? TRONG TỰ TÁNH VỐN ĐÃ ĐẦY ĐỦ

VÌ SAO VẬY? TRONG TỰ TÁNH VỐN ĐÃ ĐẦY ĐỦ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA!

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VẠN PHÁP TỪ ĐÂU ĐẾN? TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

VẠN PHÁP TỪ ĐÂU ĐẾN? TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ NHẤT TÂM

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ NHẤT TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không