Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

✯ TÂM THANH TỊNH RỒI, THÂN NHẤT ĐỊNH THANH TỊNH

✯ CHỈ CẦN TÂM THANH TỊNH SẼ CÓ SANH TRÍ HUỆ

✯ CHỈ CẦN TÂM THANH TỊNH SẼ CÓ SANH TRÍ HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ HỌC GIỚI LÀ TU TÂM THANH TỊNH CỦA CHÍNH MÌNH

✯ HỌC GIỚI LÀ TU TÂM THANH TỊNH CỦA CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

✯ A DI ĐÀ LÀ VÀO TỪ CỬA TỊNH, TU TÂM THANH TỊNH

✯ A DI ĐÀ LÀ VÀO TỪ CỬA TỊNH, TU TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không