Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

KHÔNG CÓ ĐỨC HẠNH, TẠO ÁC NGHIỆP, HƯỞNG HẾT PHƯỚC, TAI HỌA SẼ ĐẾN

ĐÂY GỌI LÀ ĐỨC HẠNH, GỌI LÀ PHẬT PHÁP

ĐÂY GỌI LÀ ĐỨC HẠNH, GỌI LÀ PHẬT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG ĐỂ CHO TÂM MÌNH CÓ CHÚT BẤT THIỆN NÀO XEN TẠP

KHÔNG ĐỂ CHO TÂM MÌNH CÓ CHÚT BẤT THIỆN NÀO XEN TẠP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CĂN BẢN CỦA ĐỨC HẠNH Ở ĐÂU?

CĂN BẢN CỦA ĐỨC HẠNH Ở ĐÂU?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

HƯỞNG HẾT PHƯỚC BÁO RỒI THÌ SAO?

HƯỞNG HẾT PHƯỚC BÁO RỒI THÌ SAO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TAI HỌA LÀ DO TÂM BẤT THIỆN CỦA CHÚNG TA CHIÊU CẢM NÊN

TAI HỌA LÀ DO TÂM BẤT THIỆN CỦA CHÚNG TA CHIÊU CẢM NÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÁI NGƯỢC VỚI TÁNH ĐỨC THÌ TAI HỌA SẼ ẬP ĐẾN

TRÁI NGƯỢC VỚI TÁNH ĐỨC THÌ TAI HỌA SẼ ẬP ĐẾN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không