Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

KHÔNG CÓ ĐỨC HẠNH, TẠO ÁC NGHIỆP, HƯỞNG HẾT PHƯỚC, TAI HỌA SẼ ĐẾN

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUYÊN NHÂN CHÚNG TA MẤT HẾT PHƯỚC BÁO

NGUYÊN NHÂN CHÚNG TA MẤT HẾT PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không