Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

KHÔNG BIẾT LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC, KHÔNG AI DẠY NÊN GẶP TAI HỌA

TAI HỌA LÀ DO TÂM BẤT THIỆN CỦA CHÚNG TA CHIÊU CẢM NÊN

TAI HỌA LÀ DO TÂM BẤT THIỆN CỦA CHÚNG TA CHIÊU CẢM NÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỌI THIÊN TAI ĐỀU LÀ TÂM HÀNH BẤT THIỆN CHIÊU CẢM RA

MỌI THIÊN TAI ĐỀU LÀ TÂM HÀNH BẤT THIỆN CHIÊU CẢM RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ GIỚI NÀY TAI NẠN QUÁ NHIỀU, CHÚNG SANH QUÁ KHỔ

THẾ GIỚI NÀY TAI NẠN QUÁ NHIỀU, CHÚNG SANH QUÁ KHỔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LẬP TỨC QUAY ĐẦU, TAI NẠN SẼ TỪ TỪ HÓA GIẢI

LẬP TỨC QUAY ĐẦU, TAI NẠN SẼ TỪ TỪ HÓA GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ NGUY CƠ CỦA XÃ HỘI, LÀ TAI NẠN CỦA THẾ GIAN

ĐÂY LÀ NGUY CƠ CỦA XÃ HỘI, LÀ TAI NẠN CỦA THẾ GIAN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không