Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

KHÔNG BIẾT LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC, KHÔNG AI DẠY NÊN GẶP TAI HỌA

TỪ XÃ HỘI ĐỘNG LOẠN DẪN ĐẾN THIÊN TAI CHO ĐỊA CẦU

TỪ XÃ HỘI ĐỘNG LOẠN DẪN ĐẾN THIÊN TAI CHO ĐỊA CẦU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không