Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

KHAI THỊ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❋ TÂM LƯỢNG NHẤT ĐỊNH PHẢI LỚN, PHẢI BAO DUNG

❋ TÂM LƯỢNG NHẤT ĐỊNH PHẢI LỚN, PHẢI BAO DUNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ NGƯỜI HOÀI NGHI CHẮC CHẮN LÀ KẺ NGU SI

❋ NGƯỜI HOÀI NGHI CHẮC CHẮN LÀ KẺ NGU SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ ĐÂY LÀ QUÁN, THẬT SỰ QUÁN THÔNG SUỐT

❋ ĐÂY LÀ QUÁN, THẬT SỰ QUÁN THÔNG SUỐT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không