Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

GIÁO DỤC VỀ NHÂN QUẢ CỦA PHẬT GIÁO, NHO GIÁO, ĐẠO GIÁO