Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

❀ ĐOẠN THẬP ÁC, TU THẬP THIỆN BẠN MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC THÂN NGƯỜI

❀ ĐEM MƯỜI ÁC, CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

❀ ĐEM MƯỜI ÁC, CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ DẠY GIỚI THIỆU NGŨ GIỚI, THẬP THIỆN

❀ DẠY GIỚI THIỆU NGŨ GIỚI, THẬP THIỆN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

❀ NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

❀ NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

❀ THẬP ÁC LÀ TÁNH TỘI

❀ THẬP ÁC LÀ TÁNH TỘI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không