Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

* ĐOẠN ÁC TU THIỆN, PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHUYỂN PHÀM THÀNH THÁNH

* NIỆM PHẬT ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN LÀ TU THIỆN

* NIỆM PHẬT ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN LÀ TU THIỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* CHƯA KIẾN TÁNH THÌ PHẢI NHỜ VÀO TU ĐỨC

* CHƯA KIẾN TÁNH THÌ PHẢI NHỜ VÀO TU ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không