Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

✯ TÂM THANH TỊNH THÌ HẠNH TỰ NHIÊN THANH TỊNH

✯ TÂM THANH TỊNH LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÍNH CHÚNG TA

✯ TÂM THANH TỊNH LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÍNH CHÚNG TA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ TÂM THANH TỊNH NIỆM PHẬT THÌ TƯƠNG ƯNG

✯ TÂM THANH TỊNH NIỆM PHẬT THÌ TƯƠNG ƯNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ TÂM THANH TỊNH, TÂM BÌNH ĐẲNG, TÂM GIÁC

✯ TÂM THANH TỊNH, TÂM BÌNH ĐẲNG, TÂM GIÁC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ TÂM THANH TỊNH TRỌNG YẾU DƯỜNG ẤY

✯ TÂM THANH TỊNH TRỌNG YẾU DƯỜNG ẤY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không