Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

* CHÁNH MÀ KHÔNG TÀ, GIÁC MÀ KHÔNG MÊ, TỊNH MÀ KHÔNG NHIỄM

* TÂM THANH TỊNH RỒI, THÂN NHẤT ĐỊNH THANH TỊNH

* TÂM THANH TỊNH RỒI, THÂN NHẤT ĐỊNH THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* ĐẮC TAM MUỘI, CHÍNH LÀ  ĐẮC TÂM THANH TỊNH

* ĐẮC TAM MUỘI, CHÍNH LÀ ĐẮC TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không