Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

❀ CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DẬP TẮT THAM SÂN SI, THÌ BỆNH TẬT TAI HOẠ KHÔNG CÒN NỮA

❀ NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

❀ NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ KHÔNG THAM SÂN SI

❀ KHÔNG THAM SÂN SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ PHẬT PHÁP LÀ TRÍ TUỆ CỨU CÁNH VIÊN MÃN

❀ PHẬT PHÁP LÀ TRÍ TUỆ CỨU CÁNH VIÊN MÃN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ LÀM THẾ NÀO ÐỂ CÓ ÐƯỢC TRÍ HUỆ HƠN NGƯỜI?

❀ LÀM THẾ NÀO ÐỂ CÓ ÐƯỢC TRÍ HUỆ HƠN NGƯỜI?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

❀ THAM SÂN SI LÀM CHƯỚNG NGẠI ÐƯỜNG TU

❀ THAM SÂN SI LÀM CHƯỚNG NGẠI ÐƯỜNG TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa