Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

* CẢI TẠO VẬN MỆNH CHÍNH LÀ TINH TẤN ĐOẠN ÁC TU THIỆN, TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC

* THỰC TÂM TU HÀNH, TU THIỆN LÀ GÌ?

* THỰC TÂM TU HÀNH, TU THIỆN LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* GIÁO HÓA TẤT CẢ CHÚNG SANH LÀ THIỆN

* GIÁO HÓA TẤT CẢ CHÚNG SANH LÀ THIỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* ÐẠI THIỆN ÐẠI ÁC VƯỢT RA NGOÀI SỐ MẠNG

* ÐẠI THIỆN ÐẠI ÁC VƯỢT RA NGOÀI SỐ MẠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

* ÁC TÂM THIỆN Ý KHÔNG Ở  NGƯỜI MÀ Ở MÌNH

* ÁC TÂM THIỆN Ý KHÔNG Ở NGƯỜI MÀ Ở MÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* THIỆN ÁC CÓ TIÊU CHUẨN

* THIỆN ÁC CÓ TIÊU CHUẨN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không