Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

✯ BUÔNG XUỐNG BÈN TRỞ VỀ TỰ TÁNH

✯ KHÔNG BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC, VẬY LÀ KHÓ RỒI

✯ KHÔNG BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC, VẬY LÀ KHÓ RỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ MỖI NGÀY BUÔNG MỘT CHÚT, BUÔNG XUỐNG HÀNG NGÀY

✯ MỖI NGÀY BUÔNG MỘT CHÚT, BUÔNG XUỐNG HÀNG NGÀY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ NHÌN CHO THẤU, BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC

✯ NHÌN CHO THẤU, BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ THẤY THẤU SUỐT, BUÔNG XUỐNG

✯ THẤY THẤU SUỐT, BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ BUÔNG XUỐNG HẾT THẢY

✯ BUÔNG XUỐNG HẾT THẢY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ ĐÓ CHÍNH LÀ MINH ĐỨC Ở TRONG TỰ TÁNH

✯ ĐÓ CHÍNH LÀ MINH ĐỨC Ở TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không