Caùc vieäc aùc khoâng laøm, moãi naêm ñöôïc bình an.
Caùc vieäc thieän neân laøm, haèng naêm ñöôïc nhö yù

luanlydaoduc.vn

❀ ĂN CHAY TRƯỜNG LÀ NGƯỜI KHÉO TÍCH PHƯỚC

❀ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI BA - KHUYÊN NHẮC MÌNH ĂN CHAY

❀ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI BA - KHUYÊN NHẮC MÌNH ĂN CHAY

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

❀ TỪ TÂM BẤT SÁT, TU THẬP THIỆN NGHIỆP

❀ TỪ TÂM BẤT SÁT, TU THẬP THIỆN NGHIỆP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ĂN CHAY HAY KHÔNG ĂN CHAY

❀ ĂN CHAY HAY KHÔNG ĂN CHAY

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

❀ ẤN QUANG ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - TẬP MỘT - NGÀY THỨ NHẤT NIỆM PHẬT, ĂN CHAY LÀ CĂN BẢN ĐỂ HỘ QUỐC TỨC TAI

❀ ẤN QUANG ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - TẬP MỘT - NGÀY THỨ NHẤT NIỆM PHẬT, ĂN CHAY LÀ CĂN BẢN ĐỂ HỘ QUỐC TỨC TAI

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
VIệt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Liên Hương